Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus alustasid ETAISi jätkuprojektiga, mille eesmärgiks on ühendada seniste ETAIS projektide käigus loodud infrastruktuur ühtseks lihtsasti kasutatavaks tervikuks ja lisada andmete pikaajalise arhiveerimise võimekus.

Infrastruktuur paikneb ka edaspidi kolmes suurimas teadusarvutusi teostavas asutuses (TÜ, TTÜ, KBFI). Selline paiknemine võimaldab kaasata erinevaid kompetentse, võtab arvesse asutuste teadustöö spetsiifikat ning tagab eri teadusvaldkondade huvide esindatuse ja rajatud infrastruktuuri jätkusuutlikkuse. Ühisprojekt võimaldab optimeerida ressursikasutust ja jagada infrastruktuuri ülalpidamisega kaasnevaid kulutusi (eelkõige personali- ja elektrikulu) partnerite vahel.

Uue tähtsa komponendina luuakse teadusarvutuste pilveteenus ja iseteenindusportaal, mis võimaldab võrdse ligipääsu ressurssidele kasutaja asukohast ning kasutatavast operatsioonisüsteemist sõltumatult.

ETAIS2 projekti raames viiakse läbi järgmised tööd:

  • Pilvelahenduse väljatöötamine,
  • Iseteenindusportaali loomine,
  • Autentimissüsteemi TAAT uuendamine (TAAT2),
  • Täiendava teadusaparatuuri ja seadmete soetamine töövõimsuse suurendamiseks,
  • Teavitustöö ja koolitusteenuse pakkumine,
  • ISKE infoturbe meetmete süsteemi rakendamine.

ETAISi teenuste peamiseks sihtgrupiks on teadusasutused, kuid hinna kirja alusel pakutakse arvutusteenust, kettapinna renti ja koolitust ka erasektorile.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

EL logo